Algemene Voorwaarden

Inge Aarts, Maatwerk voor uw hond is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Centraal Gelderland onder nummer 87131552.

Algemene voorwaarden geldende voor alle activiteiten die worden aangeboden door Inge Aarts, Maatwerk voor uw hond, op het gebied van opvoedingen en training van honden.

Artikel 1: begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Inge Aarts, maatwerk voor uw hond, bovengenoemde onderneming die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt. Wordt verder beschreven als Inge Aarts.
 2. De cursist / deelnemer / cliënt / koper: de wederpartij van Inge Aarts. Wordt verder beschreven als cursist.
 3. De overeenkomst: de overeenkomst waarbij Inge Aarts, zich jegens haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus, coaching, training, workshop of andere activiteit. Wordt verder beschreven als cursus.

Artikel 2: Inschrijving cursus (geldt ook voor workshops, losse / privé lessen en anderen vormen van educatie)

 1. De cursist meldt zich aan door te reageren op het aanbod van Inge Aarts. Dit kan zowel schriftelijk, mondeling als via internet (door het verzenden van een e-mail of invullen contactformulier) geschieden. Mondelinge aanmelding geschiedt en is bindend wanneer de cursist ook naam, adres van zichzelf en leeftijd en naam van de hond opgeeft. Een mondelinge aanmelding van een cursist welke reeds eerder een cursus heeft gevolgd bij de Inge Aarts geschiedt door het bevestigen – aan het eind van een lopende cursus – door te willen gaan voor een volgende cursus onder het vermelden van de Inge Aarts, welke volgende cursus tot de mogelijkheden behoort van de betreffende cursist.
 2. Indien de cursist minderjarig is, is de handtekening van ouder of voogd vereist. Indien een minderjarige cursist reeds eerder een cursus bij de Inge Aarts, heeft gevolgd, is de mondelinge bevestiging van de ouder of voogd voldoende.
 3. De cursist ontvangt na aanmelding bericht wanneer en of het gewenste aanbod beschikbaar is en of de cursist in aanmerking komt voor het betreffende aanbod.
 4. De overeenkomst komt tot stand na bevestiging van de cursist dat deze gebruik maakt van het betreffende aanbod. Deze bevestiging kan zowel schriftelijk, mondeling als via internet (door het verzenden van een e-mail) geschieden. De bevestiging verplicht tot het betalen van het cursusgeld.
 5. Uiterlijk 1 week voor aanvang van de cursus ontvangt de cursist de benodigde gegevens van dag en tijdstip van de cursus.
 6. De cursist voldoet de cursusgelden zoals beschreven op de factuur via een bankoverschrijving of via een betaalverzoek. Cursussen en pakketten worden voor de eerste les volledig betaald. Losse lessen worden na aanvang betaald.
 7. De inschrijving voor een cursus, pakket, losse les of privéles is pas definitief na ontvangst van de cursusgelden.
 8. In geval van niet tijdige betaling door de cursist kan de Inge Aarts, na herinnering en na het verstrijken van de in de herinnering gestelde termijn de overeenkomst ontbinden.
 9. Alle kosten welke door de Inge Aarts, moeten worden gemaakt om de door haar toekomende gelden te innen zullen worden verhaald op de cursist.

Artikel 3: in aanmerking komen voor een cursus (geldt ook voor workshops, losse / privé lessen en anderen vormen van educatie)

 1. Inge Aarts, geeft aan wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus uit het aanbod van de Inge Aarts.
 2. Indien een cursist minderjarig is.
 3. komt de cursist niet in aanmerking voor een cursus indien de cursist onder de leeftijd van 16 jaar is.
 4. komt de cursist in aanmerking voor een cursus indien de leeftijd van de cursist ouder dan 16 jaar is. In overleg met de Inge Aarts, dient tijdens alle of sommige lessen een volwassen begeleider – niet meer dan 2 verschillende personen – aanwezig te zijn.
 5. Inenting of titering.
 6. Vooraf of bij aanvang van de cursus kan de Inge Aarts vragen naar inenting en naar de leeftijd van de hond. Indien deze niet kan of kunnen worden getoond, kan de Inge Aarts besluiten de cursist inclusief hond uit te sluiten van verdere deelname aan de cursus.
 7. Restitutie van gemiste lessen vindt evenmin plaats bij ziekte of vakantie van cursist dan wel bij ziekte van de hond.
 8. Inge Aarts behoudt het recht om een cursist te weigeren of de toegang te ontzeggen tot de leslocatie. Dit is zonder restitutie van de betaalde cursusgelden.
 9. De cursist heeft naar waarheid en eer en geweten zichzelf en hond aangemeld voor een cursus en heeft daarbij vermeld wanneer er sprake is van een (gedrags) probleem bij de hond, welke van invloed kan zijn op de cursus en andere aanwezige honden. Wanneer cursist dit niet van te voren schriftelijk (via mail, inschrijving of app) heeft medegedeeld, kan Inge Aarts de toegang tot cursus weigeren of ontzeggen, zonder restitutie van betaalde cursusgelden.
 10. Alleen in overleg met Inge Aarts kan van artikel 3.7 worden afgeweken.

Artikel 4: Annulering door de Inge Aarts, C&T

 1. Alleen in geval van overmacht kan een cursus binnen 2 dagen voor aanvang worden geannuleerd. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 5: Annulering door de cursist

 1. Indien een cursist de cursus annuleert nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, zijn de volgende bedragen aan de Inge Aarts, verschuldigd.
  1. bij annulering langer dan 1 week voor aanvang van de cursus is geen betaling verschuldigd;
  2. bij annulering 48 uur voor aanvang van cursus is 50% van de cursusgelden verschuldigd;
  3. bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de cursus of later: 75% van de cursusgelden.
 2. Indien een cursist een les annuleert nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, zijn de volgende bepalingen geldig.
  Bij annulering 24 uur voor aanvang van de les, kan de les op een nader te bepalen moment worden ingehaald.
  Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de les, is het niet mogelijk om deze les op een ander moment in te halen. Deze les komt dan te vervallen.
 3. Alleen in overleg met Inge Aarts,  kan van artikel 5 worden afgeweken.

Artikel 6: Aanbod cursussen

 1. Aanbod cursussen Inge Aarts bestaande uit:
 2. Gedragsbegeleiding aan huis:
  1. Voorbereiding door Inge Aarts a.d.h.v. door cursist ingevulde intakeformulier
  2. Pakket van 3 uur begeleiding aan huis, 1 uur telefonische nazorg
  3. Schriftelijke verslaglegging en uitgeschreven advies
  4. Inclusief reistijd van maximaal 45 minuten enkele reis gerekend vanaf de postcode 6665AA
  5. Inclusief welkomstpakketje
  6. Inclusief ondersteuning via whatsapp gedurende cursus
  7. Inclusief 10% korting op webshop, gedurende periode van begeleiding
  8. Exclusief kilometervergoeding gerekend vanaf postcode 6665AA, van €0,25 cent per gereden kilometer.
  9. De  duur van gedragsbegeleiding is 2 maanden.
  10. In overleg met Inge Aarts kan afgeweken worden van artikel 6.7
  11. Verder gelden voorwaarden zoals in algemene voorwaarden beschreven.
 3. Privébegeleiding voor pups en pubers aan huis
  1. Voor honden in de leeftijd van 8 weken tot 12 maanden
  2. Voorbereiding door Inge Aarts a.d.h.v. door cursist ingevulde intakeformulier
  3. 5 lessen a 60 minuten aan huis of in overleg afgesproken locatie
  4. Inclusief reistijd van maximaal 45 minuten enkele reis, gerekend vanaf de postcode 6665AA
  5. Inclusief welkomstpakketje (eenmaal per persoon / hond)
  6. Inclusief ondersteuning via whatsapp gedurende cursus
  7. Inclusief 10% korting op webshop, gedurende periode van cursus
  8. Exclusief kilometervergoeding gerekend vanaf postcode 6665AA, van €0,25 cent per gereden kilometer
  9. Er kan eenmaal voor het puppypakket gekozen worden
  10. Er kan eenmaal voor het puberpakket gekozen worden
  11. De duur van de cursus is 2 maanden
  12. In overleg met Inge Aarts kan er afgeweken worden van artikel 6.3.8
  13. Verder gelden voorwaarden zoals in algemene voorwaarden beschreven.
 4. Privélessen op locatie Elst
  1. 1 op 1 lessen op locatie
  2. Keuze uit 3 of 5 lessen
  3. Lessen worden wekelijks of twee wekelijks ingepland
  4. Lessen duren 45 minuten
  5. Vakantie etc in overleg met Inge Aarts
  6. Inclusief welkomstpakketje (eenmaal per persoon / hond)
  7. Inclusief 10% korting op webshop, gedurende periode van de cursus
  8. Verder gelden voorwaarden zoals in algemene voorwaarden beschreven.
 5. Groepslessen op locatie Elst
  1. 6 wekelijkse lessen van 3 kwartier
  2. maximaal 4 combinaties per groep
  3. welkomstpakketje voor nieuwe cursisten
  4. 10% korting op alles uit de webshop van Maatwerk voor uw hond
  5. De lessen vinden plaats in Elst, Gld.
  6. De kosten per cursus zijn €108,-.
  7. De kosten voor een privéles ter voorbereiding van een cursus bedragen €25,-
  8. Let op: het volledige cursus geld dient voldaan te zijn voor aanvang van de eerste les, ongeacht of dit een privé- of groepsles is
  9. Je inschrijving is pas definitief na betaling
  10. inhalen en vakanties gaan in overleg met Inge Aarts

Artikel 7: Aansprakelijkheid van de Inge Aarts

 1. Inge Aarts, is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, tengevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende oorzaken.
 2. Alle aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de door een dierenarts in rekening gebrachte kosten of tot vergoeding van ten hoogste eenmaal de cursusgelden.
 3. Bij onherstelbare schade respectievelijk verloren gaan van het dier is de Inge Aarts ten hoogste aansprakelijk voor de aanschafwaarde van het verloren gegane dier, behoudens dwingend rechterlijke bepalingen.
 4. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van Inge Aarts op internet of andere publicaties binden Inge Aarts niet.

Artikel 8: Aansprakelijkheid van de cursist

 1. De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de organisatie, haar medewerkers en de locatie waar de cursus dan wel activiteit plaatsvindt.
 2. Inge Aarts adviseert een goede W.A. verzekering af te sluiten. Vaak valt (maar) 1 hond onder de standaard W.A.verzekering.
 3. De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door Inge Aarts (van voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

Artikel 9: geschillen

 1. Op overeenkomsten gesloten met de Inge Aarts, is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.

Artikel 10: klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Inge Aarts, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij Inge Aarts ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Inge Aarts binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 4. Bij klachten dient de klant zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (//ec.europa.eu/odr).
 5. Een klacht schort de verplichtingen van Inge Aarts en/ of de cursist niet op, tenzij de Inge Aarts schriftelijk anders aangeeft.

Cursus met een realistische kijk op de samenwerking tussen hond en baas waarin de hond centraal staat… de cursus wordt gegeven in een ontspannen sfeer waar de hond met plezier zijn oefeningen doet.

Een hondentrainster die van haar grootste passie en haar enorme liefde voor honden haar werk gemaakt! Kundig in haar vak!